zespół humanistyczny ZSP nr 1 > PSO JĘZYK POLSKIDzisiaj jest 21-6-2018 godzina 12:32:57

PSO JĘZYK POLSKI

Przedmiotowy system oceniania
z języka polskiego dla liceum i technikum

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. prof. Wacława Żenczykowskiego  w Kłodzku

I. Oceniamy:

1.        Wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela program nauczania.
Za kluczowe dla przedmiotu język polski uznajemy wiadomości wynikające ze znajomości przewidzianych dla określonego etapu kształcenia lektur obowiązkowych. Wymagana jest także znajomość pojęć i definicji z historii i teorii literatury oraz nauki o języku.

2.        Umiejętności, które szczegółowo określone zostały w różnych dokumentach oświatowych: Podstawie programowej, i wyliczone są w wymaganiach edukacyjnych dla każdej klasy.

3.   Postawy, przez które rozumiemy stopień zaangażowania ucznia w proces kształcenia.

II. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności ucznia za pomocą:

1.        Testów, zbudowanych z zadań różnorodnych typów (zadań wyboru wielokrotnego, z luką, na dobieranie, prawda-fałsz, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi). Testy nie mogą być przypadkowe, muszą wynikać z realizowanego programu nauczania, posiadać kartotekę jednoznacznie określającą zakres badanych umiejętności. Uczeń informowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia testu i materiale rzeczowym, na którym jest on oparty. Do kategorii testów zaliczamy również testy badające umiejętność czytania ze zrozumieniem.

2.        Prac pisemnych zarówno klasowych, jak i domowych. Polegają one na tworzeniu przez
ucznia dłuższej, spójnej wypowiedzi na zadany temat i, najczęściej, w narzuconej formie. W przypadku prac klasowych są to przeważnie rozprawki lub próby eseju. Prace domowe powinny być bardziej zróżnicowane i umożliwiać uczniowi wyćwiczenie sprawności w posługiwaniu się formami wypowiedzi przydatnymi w życiu i wymienionymi w wymaganiach edukacyjnych.

3.        Wypowiedzi ustnych przygotowanych w domu na wcześniej znany temat (uczeń powinien
mieć możliwość przygotowania i przedstawienia takiej 5-, 10-minutowej odpowiedzi przynajmniej raz w semestrze, a stopień trudności i złożoności zlecanych mu zagadnień powinien uwzględniać jego możliwości intelektualne), przygotowanych na podstawie informacji zgromadzonych w czasie lekcji (najczęściej wówczas, gdy uczeń pełni rolę sprawozdawcy grupy).

4.        Kartkówek, obejmujących materiał trzech ostatnich lekcji lub sprawdzających wiadomości absolutnie podstawowe dla przedmiotu oraz sprawdzających stopień znajomości zadanej wcześniej lektury.

 

III. Oceniamy zaangażowanie w proces kształcenia, obserwując:

1.        Zaangażowany udział w lekcji, przez który rozumiemy nie tylko aktywność przejawiającą się zgłaszaniem i udzielaniem odpowiedzi, ale także aktywne słuchanie, sporządzanie notatek, wykonywanie poleceń i uczestnictwo w pracach zespołów.

2.        Systematyczne wykonywanie zadań domowych, przy czym dopuszczona jest możliwość
jednokrotnego w ciągu semestru niewykonania zadania, nie dotyczy to jednak dłuższych prac domowych. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie nieodrobienia pracy domowej przed rozpoczęciem lekcji; nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku umownym znakiem. Jeśli brak zadania nie zostanie zgłoszony, uczeń otrzymuje ocenę: niedostateczny.

3.        Gotowość do wykonywania zadań dodatkowych takich, które nauczyciel zleca jako nad-
obowiązkowe.

4.        Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, przeglądach, itp.

 

Wyniki obserwacji zaangażowania ucznia mogą być odnotowywane w dzienniku za pomocą znaków dodatnich i ujemnych (ustalonych przez nauczyciela).

5 znaków dodatnich - bardzo dobry

4 znaki dodatnie - dobry                              

3 znaki dodatnie - dostateczny

2 znaki dodatnie - dopuszczający

1 i mniej znaków dodatnich - niedostateczny

Za zaangażowanie uczeń otrzymuje w semestrze co najmniej jedną ocenę. Jeżeli zgromadzi więcej niż 5 znaków dodatnich, otrzymuje ocenę: celujący.

IV. Stosujemy następujące kryteria:

Oceny: dłuższych wypowiedzi pisemnych:

Lp.

 

Kryterium

 

max. liczba
punktów

1.

 

Rozwinięcie tematu

 

0-25

2.

 

Kompozycja

 

0-5

3.

 

Styl

 

0-5

4.

 

Język

0-12

5.

 

Zapis

0-3

ŁĄCZNIE

 

50

 

Wypowiedzi pisemne mogą być oceniane według innych kryteriów, podanych wcześniej  przez nauczyciela uczniom.

 

Oceny testów, wypracowań, sprawdzianów:

 

Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali O – 1p.

Zadania krótkiej odpowiedzi, jeśli nie są  oceniane w skali O – 1p., oceniane są według 

odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów, podanych przez nauczyciela uczniom.

Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest następujące:

 

30% - 45% punktów - dopuszczający

46% - 64% punktów - dostateczny

65% - 80% punktów - dobry

81% - 95% punktów - bardzo dobry

95% - 100% punktów - celujący

 

W podobny sposób punktowane i oceniane są kartkówki.

Uczeń, który jest nieobecny na zapowiedzianym przez nauczyciela sprawdzianie pisemnym, w ciągu tygodnia ma obowiązek zaliczenia go w formie pisemnej lub ustnej na zajęciach dodatkowych. (Wyjątek stanowią dłuższe zwolnienia lekarskie, wtedy termin ustalony zostaje indywidualnie.)

 

 

Oceny wypowiedzi ustnych:

 

Kryteria oceny

wypowiedzi ustnej

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

zawartość merytoryczna
wypowiedzi

 

-  przywołanie właściwego  

  materiału rzeczowego;

- dowiedzenie zrozumienia 

  tematu;

- przywołanie argumentów

  przynajmniej częściowo   

  przydatnych;

- oprawne, choć ogólnikowe  

  wnioski;

- interpretacja przywołanych 

  informacji;

- związek całej wypowiedzi               

  z tematem,

- poprawne zastosowanie  

  materiału rzeczowego             

  w  funkcji argumentacyjnej;

- hierarchizacja argumentów;
- trafne sądy i wnioski;

kompozycja

- wypowiedź na ogół spójna i uporządkowana;

- logiczny ciąg wypowiedzi może ulegać zaburzeniu;

- wypowiedź zawiera wyraźnie  postawioną tezę, argumenty            i sądy;

język

- przestrzeganie zasad  poprawności właściwych dla języka mówionego;
- wypowiedź komunikatywna
nieliczne błędy językowe;

 

-  bogate słownictwo;

-  przestrzeganie etykiety 

   językowej;
-  stosowanie terminologii    

   naukowej;

 

V. Przestrzegamy systematyczności oceniania

Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać co najmniej:

- jedną ocenę za przygotowaną wypowiedź ustną

- dwie oceny za testy (jeden powinien być testem CR)

- jedną ocenę za pracę klasową (wypracowanie)

- jedną ocenę za dłuższe zadanie domowe

- jedną ocenę za zaangażowanie

 

Jest to ilość minimalna, ilość faktyczna zależy od materiału nauczania i uznania nauczyciela.

Na początku każdego semestru nauczyciel informuje uczniów o ilości, formie i przybliżonym terminie prac klasowych oraz omawianych lekturach.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę: niedostateczną w formie wskazanej przez nauczyciela, w ciągu 1 tygodnia od wystawienia oceny. Poprawa ma miejsce w czasie zajęć dodatkowych, które odbywają się po zakończeniu zajęć obowiązkowych.

VI. Ustalamy ocenę semestralną i roczną

Każda zdobyta przez ucznia ocena jest ważna. Tym niemniej, ustalając oceną, która jest podsumowaniem pracy, różnicujemy znaczenie ocen cząstkowych.

Najważniejsze są oceny uzyskane za pracę, co do której nie mamy wątpliwości, że była pracą samodzielną. Oznacza to, że najwyższą rangę przypisujemy ocenom za wypracowanie, testy, kartkówki pisane w klasie, oraz oceny za zaangażowanie (aktywność)                  w czasie zajęć. Rangę niższą mają przygotowywane w domu odpowiedzi ustne i prace pisemne oraz, na przykład, oceny za pracę w zespołach.

 

V. Kształcenie w zakresie podstawowym

Wymagania podstawowe powinny dotyczyć przede wszystkim zapamiętanych przez ucznia wiadomości. Uczeń: zna, rozróżnia, dostrzega, wymienia itp., ale ponadto w wyniku realizacji treści nauczania powinien:

·          rozumieć teksty z kanonu lektur,

·          znać realia i ogólny zarys epok literackich,

·          orientować się w podstawowych pojęciach kultury,

·          umieć korzystać z księgozbioru bibliotecznego,

·          dostrzegać tendencje rozwojowe polszczyzny,

·          wypowiadać się ustnie i pisemnie na wskazany temat.

·          podawać najważniejsze cechy rodzajowe tekstów lirycznych, epickich i dramatycznych,

·          scharakteryzować program ideowy i artystyczny poszczególnych epok,

·          wskazać elementy aktu komunikacji językowej,

·          wymieniać podstawowe typy stylizacji,

·          określić wyróżniki gatunkowe podstawowych typów uczniowskich wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz tekstów użytkowych.

Wymagania podstawowe powinny dotyczyć rozumienia podstawowych pojęć i zjawisk kulturowych. Uczeń: podejmuje rozważania, rozpoznaje, ocenia oraz interpretuje zdarzenia i postępowanie bohaterów. W wyniku realizacji treści nauczania uczeń powinien:

·          rozpoznawać wartości uniwersalne w literaturze,

·          formułować sądy i opinie odnoszące się do zjawisk kultury,

·          interpretować podstawowe zagadnienia literackie,

·          analizować utwór literacki,

·          dysponować wiedzą teoretycznoliteracką na temat omawianych epok literackich.


  VI. Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 

Wymagania ponadpodstawowe określają umiejętność zastosowania przez ucznia zdobytej wiedzy. Uczeń: porządkuje, weryfikuje, dyskutuje, porównuje. W wyniku realizacji treści nauczania uczeń ponadto powinien:

·          wykształcić własny pogląd na kulturę,

·          umieć udowodnić swoje racje w dyskusji,

·          usystematyzować fakty historycznoliterackie, szczególnie w zakresie literatury polskiej,

·          sprawnie się posługiwać poprawną polszczyzną w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

 

Wymagania ponadpodstawowe powinny dotyczyć umiejętności zastosowania przez ucznia zdobytej wiedzy w sytuacjach problemowych, wcześniej mu nieznanych. Uczeń: analizuje, argumentuje, wnioskuje, redaguje, formułuje hipotezy. W wyniku realizacji treści nauczania
powinien:

·          wiązać zjawiska kulturowe z różnych dziedzin, czyli dostrzegać korelację między sztuką, literaturą i filozofią danego okresu,

·          dostrzegać inspirującą rolę filozofii i wielkich ruchów religijnych w rozwoju kultury i sztuki,

·          umieć odnaleźć we współczesnej cywilizacji wkład epok minionych,

·          dokonywać porównawczej charakterystyki tekstów różnych epok.